• s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg

Facebook

rodzinne wakacje nad jeziorem

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu biletów lotniczych na misję gospodarczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

ZAPYTANIE OFERTOWE 

IPM sp.z.o.o. sp.k. składa zapytanie ofertowe dotyczące

zakupu trzech biletów lotniczych na misję gospodarczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich an trasie Berlin-Dubaj-Berlin.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu „Promocja terapii leśnej - usług prozdrowotnych w Pestkownicy - "Forest therapy by Pestkownica - impossible to copy"”. Projekt, realizowany przez IPM sp.z.o.o. sp.k. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU

 1. Oferta musi mieć formę elektroniczną, zawierać imię, nazwisko oraz numer telefonu/adres email osoby wystawiającej ofertę i być sporządzona w języku polskim.
 2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie opłaty dodatkowe: bagaż, prowizję biura, opłaty lotniskowe, itp.
 3. Oferta musi zostać przedstawiona w złotych polskich (PLN) osobno dla każdej z pozycji wskazanej w zapytaniu ofertowym.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
 6. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane ze spółką IPM sp.z.o.o. sp.k.

ZAMAWIAJĄCY I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

IPM sp.z.o.o. sp.k.

 1. Jana i Stefana Rewersów 18

62-002 Suchy Las

NIP: 972-123-86-24

Zapytania dotyczące postępowania prosimy kierować do p. Marka Jarczyńskiego - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych umożliwiających przelot do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w celu odbycia misji gospodarczej:

Wymagane bilety:

 • Trzy bilety na przelot z Berlina do Dubaju, w dniu 20.04.2018 wraz z trzema biletami powrotnymi z Dubaju do Berlina w dniu 26.04.2018, z bagażem rejestrowanym minimum 20 kg dla każdej osoby.
 • Wylot z Berlina w godzinach 9:30-13:30, wylot z Dubaju w godzinach 1-3 rano. Loty z przesiadką - minimalny czas przesiadki to 3h 00 min, a maksymalny to 6h 30 min.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia musi być zgodny z przedstawionym powyżej terminem lotów.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

Oferta musi zawierać:

 1. Nazwę oferenta,
 2. Adres oferenta,
 3. Numer telefonu oraz adres email Oferenta,
 4. Termin związania ofertą (nie mniej niż 7 dni od złożenia oferty) oraz realizacji zamówienia,
 5. Datę sporządzenia,
 6. Numer zapytania ofertowego,
 7. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy wraz z ceną pozycji wskazanych w opisie zamówienia,

Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie elektronicznej, w języku polskim.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce złożenia ofert:

 • elektronicznie, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2017 o godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

OCENA OFERT I KRYTERIA WYBORU

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego dostawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 1. Kryteria formalne dotyczące poprawności złożenia oferty i zawarcia wszystkich niezbędnych informacji, przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
 2. Kryteria wyboru, zgodnie z poniższym zestawieniem:
 • 90%  cena, ocena punktowa: najniższa cena – 90 pkt, kolejne oferty – najniższa cena*90/cena danej oferty;
 • 10% kwalifikacje Oferenta - akredytowany agent IATA - 10 pkt; brak akredytacji IATA - 0 pkt

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktacje, zamawiający spośród tych ofert wybierze tą ofertę, która posiada wcześniejszą datę wpłynięcia do zamawiającego. W przypadku, gdy żadna z ofert nie spełniła wymaganych kryteriów, postępowanie zostaje anulowane.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (https://www.parp.gov.pl/) oraz stronie internetowej IPM (www.pestkownica.com.pl). Jeżeli wybrany oferent uchyla się od wykonania zlecenia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą z pozostałych ofert. Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku postępowania drogą mailową.