• s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg

Facebook

rodzinne wakacje nad jeziorem

Zapytanie ofertowe dotyczące spotu

ZAPYTANIE OFERTOWE

IPM sp.z.o.o. sp.k. składa zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania spotu reklamowego w formie animacji 2d

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu „Promocja terapii leśnej - usług prozdrowotnych w Pestkownicy - "Forest therapy by Pestkownica - impossible to copy"”. Projekt, realizowany przez IPM sp.z.o.o. sp.k. będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UDZIAŁU

 1. Oferta musi mieć formę elektroniczną, zawierać imię, nazwisko oraz numer telefonu/adres email osoby wystawiającej ofertę i być sporządzona w języku polskim.
 2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie opłaty dodatkowe.
 3. Oferta musi zostać przedstawiona w złotych polskich (PLN).
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
 6. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane ze spółką IPM sp.z.o.o. sp.k.

ZAMAWIAJĄCY I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

IPM sp.z.o.o. sp.k. ul. Jana i Stefana Rewersów 18

62-002 Suchy Las

NIP: 972-123-86-24

Zapytania dotyczące postępowania prosimy kierować do Pana Tomasza Jankowiaka – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie spot, z uwzględnieniem następujących wytycznych:

- długość spotu - 30 sek.
- opracowanie scenariusza animacji
- opracowanie grafik
- animowanie
- animacje infograficzne (informacje tekstowe w języku polskim, niemieckim i angielskim)
- udźwiękowienie (muzyka + efekty dźwiękowe)
- montaż

Zleceniodawca zamówienia udostępnia wykonawcy materiały graficzne jakimi dysponuje tj. logo, zdjęcia obiektu, materiały video.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2018r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

Oferta musi zawierać:

 1. Nazwę oferenta,
 2. Adres oferenta,
 3. Numer telefonu oraz adres email,
 4. Datę sporządzenia,
 5. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy wraz z ceną pozycji wskazanej w opisie zamówienia,
 6. Termin związania ofertą (nie mniej niż 7 dni od złożenia oferty) oraz realizacji zamówienia

Wykonawca może złożyć dowolną ilość ofert w formie elektronicznej, w języku polskim.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce złożenia ofert:

 

 • elektronicznie, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2018 roku o godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

OCENA OFERT I KRYTERIA WYBORU

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego dostawcę, zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 1. Kryteria formalne dotyczące poprawności złożenia oferty i zawarcia wszystkich niezbędnych informacji, przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
 2. Kryteria wyboru, zgodnie z poniższym zestawieniem:
 • 100% cena,
 • Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktacje, zamawiający spośród tych ofert wybierze tą ofertę, która posiada wcześniejszą datę wpłynięcia do zamawiającego. W przypadku, gdy żadna z ofert nie spełni wymaganych kryteriów, postępowanie zostaje anulowane.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej. Jeżeli wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą z pozostałych ofert. Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach postępowania drogą mailową.